NC Supreme Court beveelt overdracht van miljoenen dollars voor Leandro-onderwijsplan


0

RALEIGH, NC – North Carolina moet dit jaar de financiering van het onderwijs drastisch verhogen, oordeelde het Hooggerechtshof van de staat vrijdag, wat een oplossing bracht voor een langdurige juridische strijd en mogelijk de weg vrijmaakt voor een verhoging van de jaarlijkse uitgaven voor staatsonderwijs met $ 5,6 miljard.

Het Hooggerechtshof van North Carolina heeft vrijdag een bevel uitgevaardigd dat een beslissing van een lagere rechtbank handhaaft, waarbij staatsfunctionarissen – waaronder de penningmeester, de controleur en de directeur van de staatsbegroting – worden gelast om geld over te maken voor een grootschalig plan voor de verbetering van het openbaar onderwijs van de staat.
Het herstelplan van de zaak, bekend als het Leandro-plan, is een overeenkomst tussen schoolbesturen en de staat die bedoeld was om te herstellen wat volgens het hooggerechtshof was gebroken met het onderwijssysteem van de staat. Het is het resultaat van een jarenlange juridische strijd over de vraag of scholen voldoende middelen hadden en beheerd werden.

Het roept op tot ten minste $ 5,6 miljard aan nieuwe, jaarlijkse onderwijsuitgaven tegen 2028 om schoolmiddelen te ondersteunen, evenals tal van beleidswijzigingen met betrekking tot schoolverbetering en verantwoording.

Het herstelplan leidde tot een politieke veldslag over wie beslist hoe het onderwijssysteem van de staat moet worden beheerd. Betalingen die door de rechtbank zijn bevolen, zijn in juridische onzekerheid verzeild geraakt, omdat de rechtbank argumenten heeft afgewogen over de vraag of de rechtbanken de staat kunnen vertellen hoe ze geld moeten uitgeven.

Het oordeel van de rechtbank beveelt de overdracht van fondsen van staatsbestuurders naar onderwijsinstellingen, zonder het standaardproces van wetgevers die fondsen toe-eigenen via een wetsvoorstel. Leidinggevenden hebben alleen toegang tot fondsen door middel van kredieten, maar de mening van het Hof bevestigt een argument dat de grondwet van de staat – die adequate toegang tot onderwijs garandeert – in dit geval voldoende is als een toe-eigening van fondsen.

“Hier negeerde de rechtbank zowel de duidelijke taal van de kredietclausule als het bindende precedent van dit Hof dat de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering om geld uit de staatskas op te nemen, vastlegde”, schreef Berger in zijn afwijkende mening. “In plaats van onze grondwet te volgen, heeft de rechtbank twee nieuwe theorieën bedacht om zijn ongrondwettelijke uitoefening van wetgevende macht te rechtvaardigen.”

In het advies van vrijdag staat dat de rechtbank de “inherente bevoegdheid” heeft om een ​​rechtsmiddel te gelasten voor grondwettelijke schendingen.

Het bevel van vrijdag is van toepassing op het tweede en derde jaar van het plan – vorig schooljaar en dit schooljaar – waarvoor oorspronkelijk $ 1,75 miljard nodig was, voordat de meest recente staatsbegrotingen elementen van het plan gedeeltelijk financierden. Een groot deel van die financiering was voor salarisverhogingen, waardoor een deel van de financiering van onderwijsprogramma’s en beleidsvragen onopgelost bleef.

De ruwe schattingen lopen uiteen, maar de resterende financiering kan oplopen tot ongeveer een half miljard dollar. Financiering zou gaan naar meer financiering voor studenten met een handicap, scholen die meer studenten met een lager inkomen bedienen en voor- en vroegschoolse educatie en voorschoolse educatie, en andere programma’s.

“Gezien deze instructies voor voorlopige hechtenis, zal deze uitspraak niet de laatste pagina zijn in het Leandro-proces”, aldus de 137 pagina’s tellende meerderheidsopinie van de rechtbank, geschreven door Associate Justice Robin Hudson. “Desalniettemin is het de oprechte hoop van dit Hof dat het zal dienen als het begin van een nieuw hoofdstuk – een waarin de partijen oude verdeeldheid en wantrouwen neerleggen om te goeder trouw een geest van samenwerking te smeden naar een gemeenschappelijk doel: naleving van de grondwet . Dezelfde recalcitrante aanpak zou alleen maar dezelfde ontoereikende resultaten opleveren.”

De Leandro-zaak – zo genoemd naar een van de oorspronkelijke aanklagers – heeft bijna drie decennia lang gediscussieerd over het staatsrechtbanksysteem, een periode waarin het Hooggerechtshof oordeelde dat de staat onvoldoende onderwijs bood aan openbare schoolkinderen.

Nu heeft het herstelplan geleid tot een politieke veldslag over wie beslist hoe het onderwijssysteem van de staat moet worden beheerd.

Het oordeel van de rechtbank beveelt de overdracht van fondsen van staatsbestuurders naar onderwijsinstellingen, zonder het standaardproces van wetgevers die fondsen toe-eigenen via een wetsvoorstel. Leidinggevenden hebben alleen toegang tot fondsen door middel van kredieten, maar de mening van de rechtbank bevestigt een argument dat de grondwet van de staat – die adequate toegang tot onderwijs garandeert – in dit geval voldoende is als een toe-eigening van fondsen.

“Hier negeerde de rechtbank zowel de duidelijke taal van de kredietclausule als het bindende precedent van dit Hof dat de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering om geld uit de staatskas op te nemen, vastlegde”, schreef Berger in zijn afwijkende mening. “In plaats van onze grondwet te volgen, heeft de rechtbank twee nieuwe theorieën bedacht om zijn ongrondwettelijke uitoefening van wetgevende macht te rechtvaardigen.”

In het advies van vrijdag staat dat de rechtbank de “inherente bevoegdheid” heeft om een ​​rechtsmiddel te gelasten voor grondwettelijke schendingen.

Het advies handhaaft het bevel van wijlen rechter W. David Lee van november 2021, waarin staatsbestuurders opriepen om de 1,75 miljard dollar over te dragen aan de onderwijsautoriteiten van de staat om het herstelplan voor het tweede en derde jaar uit te voeren.

In het advies wordt niet expliciet vermeld dat de rest van het achtjarenplan moet worden gefinancierd.

Integendeel, de mening zegt dat de rechtbank “onze eigen verplichting handhaaft om de grondwettelijke rechten van de schoolkinderen van North Carolina te beschermen, terwijl we onze gelijke takken de komende jaren nog steeds de kans geven hun koers te corrigeren.”

In zijn afwijkende mening zei rechter Phil Berger Jr. – zoon van senaatspresident Pro Tempore Phil Berger Sr., R-Rockingham, een beklaagde-intervenant in de zaak – dat de rechtbank de vereiste hoorzittingen had overgeslagen en de reikwijdte van het Hooggerechtshof van 2004 had uitgebreid uitspraak die als laatste een voorziening in de zaak heeft gelast.

Woordvoerders van Sen. Berger en de voorzitter van het North Carolina House, Tim Moore, R-Cleveland, vertelden WRAL News dat de wetgevers de mening nog aan het herzien waren en weigerden commentaar te geven.

“Onder geen enkele omstandigheid mag dit Hof echter de verbazingwekkende stap nemen om te verkondigen dat ‘inherente autoriteit’ de rechterlijke macht toestaat zichzelf als superwetgever te ordenen”, schreef rechter Berger. “Deze actie is in strijd met ons regeringssysteem, destructief voor de scheiding der machten en de definitie van tirannie zoals die wordt begrepen door onze grondleggers.”

De mening van Berger werd vergezeld door Chief Justice Paul Newby en Associate Justice Tamara Barringer.

Hudson’s meerderheidsopinie werd vergezeld door Associate Justices Samuel Ervin IV, Michael Morgan en Anita Earls.

Verkiezingen op dinsdag kunnen resulteren in de vervanging van twee van de rechters die in de meerderheid hebben gestemd. Hudson heeft ervoor gekozen om niet meer te rennen. Als Ervin niet herkozen wordt, loopt zijn termijn af op 31 december, samen met die van Hudson.

‘Een enorme sprong voorwaarts’

Wetgevers, die tegen het herstelplan waren dat door een rechtbank was bevolen, hadden betoogd dat de reikwijdte van eerdere rechtbankbevindingen in de Leandro-zaak beperkt was tot alleen risicostudenten in Hoke County. Daar vond begin jaren 2000 de 15 maanden durende proef plaats.

Terwijl het in die zaak ingediende bewijs verder ging dan Hoke County, waarvan was vastgesteld dat het een representatief graafschap met een laag vermogen was, voerden wetgevers aan dat gerechtelijke bevelen niet expliciet hadden vastgesteld dat de staat er niet in slaagde om een ​​degelijk basisonderwijs te bieden aan alle North Carolina studenten.

De meerderheid van de rechters was het daar niet mee eens. De rechters voerden aan dat de rechtbank niet alleen rekening houdt met formele bevelen en feitelijke bevindingen. Het kan ook rekening houden met bewijsmateriaal dat is ingediend in jarenlange gerechtelijke procedures en memo’s en andere documenten die zijn afgegeven door rechters van lagere rechtbanken. Uit bewijsmateriaal en documenten blijkt dat de staat er niet in is geslaagd kinderen toegang te geven tot degelijk basisonderwijs, stelt het advies.

“Om onze ogen te bedekken en onze oren af ​​te sluiten voor de uitdrukkelijke en herhaalde bevindingen en conclusies van de rechtbank over een over de gehele staat geldende schending van Leandro vanwege procedurele onvolkomenheden, zou dit een regelrechte schending betekenen van het” hofprecedent dat verbiedt de voorkeur te geven aan vorm boven inhoud, schreef Hudson.

“Het is een enorme overwinning omdat je een definitieve uitspraak hebt gedaan dat er sprake is van een schending over de hele staat en dat schending van de hele staat resulteert in een remedie voor de hele staat”, zei voormalig rechter Bob Orr, die de uitspraak van het Hooggerechtshof van de staat 2004 in Leandro schreef die tot de corrigerende maatregel leidde. plan. “Dat is een enorme sprong voorwaarts van Leandro II.”

Leandro II verwijst naar de uitspraak van 2004, waarvan Orr had gezegd dat deze niet was geschreven op basis van brede rechtszaken over de gehele staat.

Advocaten verklaren de overwinning

Voor sommigen komt de uitspraak op een kritiek moment.

Elaine Zukerman, advocacy en communicatiedirecteur bij de NC Early Education Coalition, zei dat er een tekort aan plaatsen voor voorschools onderwijs en kinderopvang is en dat de federale financiering die heeft geholpen om leraren te behouden over een jaar afloopt.

Het Leandro-plan zou het geld dat beschikbaar is voor Smart Start en de financiering voor het WAGE$-programma uitbreiden, dat leraren in de vroege kinderjaren meer geld betaalt voor hun opleiding en blijvend werk. Dat programma is niet in tientallen provincies, zoals Wake County, omdat er niet genoeg geld is om de financiering te verstrekken aan iedereen die in aanmerking komt, zei Zukerman.

“Het grootste probleem waarmee we momenteel worden geconfronteerd, is de personeelscrisis”, zei ze.

Het gemiddelde loon voor leraren in de vroege kinderjaren was $ 12 per uur in de staat voordat de tijdelijke financiering hen een loonsverhoging gaf. Dat kwam deels omdat de kosten van kinderopvang zo hoog zijn en omdat overheidssubsidies en vergoedingen voor NC Pre-K of Smart Start-stoelen lager zijn dan de werkelijke kosten van die stoelen, zei Zukerman. Dus meer geld voor meer studenten heeft niet meer studenten opgeleverd, omdat scholen het zich niet kunnen veroorloven meer studenten in te schrijven of geen leraar kunnen vinden. Sommigen hebben lege klaslokalen, zei Zukerman.

“Je kunt het aantal kinderen dat wordt geholpen niet verhogen, tenzij je er ook voor zorgt dat de vergoedingspercentages voldoende zijn, voldoende aanbieders kunnen betalen om de dienst te verlenen,” zei Zukerman. Dus sommige providers houden het lerarensalaris laag om de eindjes aan elkaar te knopen, zei ze.

Retentie is zo slecht in de kinderopvang, zei Zukerman, dat haar eigen zoon vorig jaar zes verschillende leraren had.

“Het is onze grondwettelijke plicht om ervoor te zorgen dat elk kind toegang heeft tot degelijk basisonderwijs”, zei de democratische regeringsleider Roy Cooper, die heeft voorgesteld om het Leandro-plan volledig te financieren in budgetverzoeken aan wetgevers, in een verklaring op vrijdag, “. Zoals het NC Supreme Court vandaag heeft bevestigd, moeten we meer doen voor onze studenten in heel Noord-Carolina.”

Every Child NC, een coalitie van tientallen non-profitorganisaties gevormd om te pleiten voor het plan, vierde “het besluit van het Hooggerechtshof van North Carolina om eindelijk de rechten van onze kinderen te handhaven zoals vastgelegd in de grondwet van North Carolina.”

Wat gebeurt er nu

Met nog vijf jaar te gaan van het plan en de onderhandelingen over de staatsbegroting volgend jaar die op het punt staan ​​te beginnen, kan een juridisch geschil over de vraag of wetgevers zich aan het plan houden, binnenkort weer de kop opsteken.

Het zou kunnen eindigen voor rechters die besluiten het precedent te volgen dat is vastgesteld in de uitspraak van het Hooggerechtshof van vrijdag. Het zou opnieuw voor het Hooggerechtshof van de staat kunnen komen, dat bij de verkiezingen van dinsdag zou kunnen omslaan in het voordeel van de Republikeinen.

Wat er daarna gebeurt, is misschien niet automatisch, zei Orr.

De rechter van de rechtbank, Michael Robinson, zou waarschijnlijk nog dit jaar een brief en een hoorzitting plannen om de resterende fondsen te bepalen, zei Orr.

“Dan is (de controller) terug tussen een rots en een harde plaats,” zei Orr. Wetgevers zouden een oplossing kunnen overwegen, zei hij.

“Dat is het echte probleem met deze echte niemand die met elkaar praat in de zin van ‘Hoe lossen we dit op?'”, zei hij.

Orr merkt op dat schoolsystemen grotendeels nog steeds niet de meer dan 700 miljoen dollar aan boetes en verbeurdverklaringen hebben ontvangen die volgens een hogere rechtbank in 2008 verschuldigd waren.

CORRECTIE: In een eerdere versie van dit artikel en in de kop van het artikel werd verkeerd vermeld wie de rechtbank beval om het geld over te maken. Het is de directeur van de staatsbegroting, de penningmeester en de controleur.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published.